Spesialpedagogen.com

 

 

Språkvansker

Det er slik at de fleste barn har en tilsynelatende normal språklig utvikling. Språket gjør det mulig for barnet å kommunisere med omverden. Ofte vil dere oppfatte deres barns første språklige uttrykk som en milepæle. Gjennom språket får barnet deres en mulighet til å dele følelser, opplevelser, ønsker og behov på en helt ny måte. 

Det er i samspill med dere og med resten av omgivelsene at barnet deres får oppleve og deretter uttrykke språk. Erfaringer med språket fra tidlig alder er derfor viktig.

Som regel vil språktilegnelsen gå helt fint, men det vil være en del barn som strever med dette av ulike årsaker.

Et barn med språkvansker kan i hovedsak sies å ha et kommunikasjonsproblem.

 

Grovt inndelt kan man si at barn med språkvanskerer vil ha problemer med å forstå og oppfatte tale, å anvende språket og uttale det riktig.

 

Hvordan kan vi oppdage at barnet vårt har språkvansker?

 

- Tar lite språklig initsiativ. Dette vil si at barner deres ikke tar språklig kontakt og viser liten interesse for å prate.

- Snakker veldig lite eller nesten ingenting ved 2-4 årsaldern

- Har kun en håndfull ord som mestres når barnet deres er 3 år

- Kun bruker ett ord for å uttrykke noe ved 3, 5 år

-  Leter lenge etter riktig ord når barnet skal prate. Det vil si at barnet deres bruker tid på å formulere seg og kanskje har glemt hvilket ord som er riktig å bruke.

- Strever med grammatikken. Barnet deres viser liten forståelse for grammatiske prinsipper, særlig i møte med nye ord.

- Holder seg for seg selv og virker ikke så interessert i å leke med andre barn

 

Mulige årsaker som kan forklare språkvansker:

Utviklingsforstyrrelser

- Psykisk utviklingshemming

- Autisme

- Ulike syndromer

- Hørselshemming eller hyppige mellomørebetennelser

- Spesifikke språkvansker.

 

Primært kan språkvansker være barnets primære vanske eller sekundære vanske. En primær språkvanske vil si at barnet språkmestring er hovedvansken til barnet deres. En sekundær språkvanske vil si at barnet deres har en språkvanske som springer ut av andre vansker. Det kan for eksemple komme av psykisk utviklingshemming.

 

VIKTIG: hvis dere mistenker at barnet deres har språkvansker er det fint å ta en tur til helsesøster. Få sjekket hørselen til barnet deres. Noen ganger kan en språkvanske rett og slett være et resultat av dårlig hørsel.

 

Spesifikke språkvansker

Spesifikke språkvansker er en diagnostisk term som anvendes for å beskrive et barn med språkmestring under normalen. Denne vansken forekommer til tross for at barnet deres har normal intelligens og en generelt normal utvikling utover språket.

Nyere forskning viser at spesifikke språkvansker kan henge sammen med arvlige faktorer. Det har vist seg at mellom en tredjedel og halvpraten av barn med spesifikke språkvanser har en eller flere i familien med spesifikke språkvansker.

 

Typiske kjennetegn:

- Avvikende språkferdigheter

- Normal non-verbal iq

- Manglende funksjonellt språk

- Normal hørsel

Årsaker som utelukker:

- Hørselshemming

-Utviklinghemming

-Avvik på taleapparat (munn, gane, tunge o.l)

- Mellomørebetennelser

- Nevrologiske skader

 

 

 

 

Hva kan vi gjøre hjemme for å hjelpe?

Praktiser språket så mye som mulig! Sett ord på det dere kan og gi barnet deres mange språklige erfaringer og opplevelser.

 

- Tenk på hvordan dere prater med og til barnet deres. Prøv å forenkle språket og ikke gi lange beskjeder med kompliserete ord.

Tommelfingerregelen vil være å forenkle språket deres.

- Gi positiv respons når barnet deres tar språklig initsiativ. Det vil si at dere lytter støttende og gi språklig respons på det som sies.

- Bruk kroppssråket hyppig. Legg til gester som peking o.l når dere prater om noe. Vær tydelig med ansiktsuttrykk. Dette gjør det lettere for barnet deres å forstå hva som blir sagt. Visuell støtte er med andre ord viktig.

- Knytt språk til opplevelser. Når dere leker med barnet deres kan dere sette ord på det dere gjør. Si for eksempel: ja nå kjører du den gule bilen inn i tunnelen, så kjører jeg den rød bilden etter.

Målet er å gjøre språket så tilgjengelig og konkret som mulig slik at det blir lettere for barnet deres å delta i språklige aktiviteter.

 

 

spesialpedagogen.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.spesialpedagogen.com